Menu

Attractions / Atrakcje

1000-old Gdańsk Main Town / Główne Miasto 1000-letniego Gdańska
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona

The Main Town, from the mid-fourteenth century, often called the Old Town, is a part of the city center of Gdańsk in which the most important and the most representative buildings and places of the city are located. The year 997 is assumed as the beginning of the city of Gdańsk, so its history is over 1000 years.

Główne Miasto pochodzące z połowy XIV wieku, nazywane często Starym Miastem, to część śródmieścia Gdańska w której znajdują się najważniejsze i najbardziej reprezentacyjne budynki i miejsca miasta. Jako początek dziejów miasta Gdańsk przyjmuje się rok 997 tak więc jego historia to ponad 1000 lat.

read more >

Longest European Wooden Pier in Sopot – Iodine Therapy / Molo w Sopocie
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona

This longest wooden pier in Europe has a length of 511.5 meters and is the most popular walking place. Beautiful views are accompanied by twice higher iodine concentration at the end of the pier than on land. Iodine plays a very important role in the proper functioning of our body. The pier is also a berth for cruise boats, ferries and yachts. At its end there is also a restaurant.

To najdłuższe drewniane molo w Europie ma długość 511,5 metra i jest najpopularniejszym miejscem spacerowym. Pięknym widokom towarzyszy dwukrotnie wyższe stężenie jodu na końcu mola niż na lądzie. Jod odgrywa bardzo ważną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu naszego organizmu. Molo jest też miejscem cumowania łodzi wycieczkowych, promów i jachtów. Na jego końcu znajduje się również restauracja.

read more >

St. Mary’s Church in Gdańsk – Basilica Mariacka / Bazylika Mariacka w Gdańsku

The biggest brick temple in the world, finished in XV century after 150 years of construction. This late gothic architecture pearl is called the Crone of Gdańsk. Over 105 meters long and 66 meters wide, 30 meters high inside with 82 meters high tower. Big numbers of famous monuments, dated even 15th century, 400 tombstones on the floor and 31 chapels you may find inside. Admission free.
For opening times and other details and latests news visit website and choose the language on top-right corner:   visit website 

Największa ceglana świątynia na świecie, ukończona w XV wieku po 150 latach budowy. Ta późno gotycka perła architektury nazywa się Koroną Gdańską. Ponad 105 metrów długości i 66 metrów szerokości, 30 metrów wysokości z 82 metrową wieżą. Ogromna liczba słynnych zabytków, datowanych nawet na XV wiek, 400 nagrobków na podłodze i 31 kaplic, które można znaleźć w środku. Wstęp wolny. Aby zapoznać się z godzinami otwarcia oraz innymi szczegółami i aktualnościami odwiedź link powyżej.

read more >

Viewing platform on St. Mary’s Church Tower in Gdańsk / Platforma widokowa na wieży Bazyliki Mariackiej w Gdańsku

Only (!) 409 stairs lead to the top of the Tower, where you have an unforgettable experience. A narrow spiral staircase at the beginning, followed by a wider staircase, attached to the inside of the tower walls, leads around the large hanging bells to the top. When you get there, you’ll enjoy the amazing 360-degree view of Gdańsk and the vast surroundings. The entrance is inside the church. Paid admission. For opening times and other details visit:   visit website

Tylko (!) 409 schodów prowadzi na szczyt Wieży, gdzie masz niezapomniane wrażenia. Wąskie spiralne schody na początku, a następnie szersze schody, przymocowane do wewnętrznej strony ścian wieży, prowadzą wokół wielkich wiszących dzwonów na szczyt. Gdy dotrzesz tam, cieszył cię będzie niesamowity 360-stopniowy widok Gdańska i rozległej okolicy. Wejście znajduje się we wnętrzu kościoła. Płatny wstęp.

read more >

Astronomical Clock of St. Mary’s Church in Gdańsk / Zegar Astronomiczny w Bazylice Mariackiej w Gdańsku

This enormous, 500 years old, 14 meters high masterpiece, shows current time, day, month, lunar phase, the positions of the sun and moon in relation to the Zodiac and even callendar of the Saints. Figures of Adam and Eve rings the bell at every full hours. On the top of this wooden masterpiece, everyday at noon appears procession, that features Adam and Eve alongside with Three Kings, the Apostels and Death. You may try to probe its secrets and discover an curious legend.

To ogromne, 500-letnie arcydzieło o wysokości 14 metrów, pokazuje aktualny czas, dzień, miesiąc, fazę księżycową, pozycje słońca i księżyca względem Zodiaku, a nawet kalendarza Świętych. Postacie Adama i Ewy dzwonią dzwonkiem o każdej pełnej godzinie. Na szczycie tego drewnianego arcydzieła codziennie w południe pojawia się procesja z udziałem Adama i Ewy wraz z Trzema Królami, Apostołami i Śmiercią. Możesz spróbować zbadać jego tajemnice i odkryć ciekawą legendę.

read more >

St. Mary’s Church Donation-Star / Gwiazdy – Cegiełki w Bazylice Mariackiej

You may become a Donor and sponsor a Donation-Star  to suport Basilica. Dedicated star will be installed on the vault among many others. Details on the Basilica’s website.

Możesz zostać sponsorem bazyliki i zakupić gwiazdkę aby wesprzeć bazylikę. Dedykowana gwiazda zostanie zainstalowana na sklepieniu pomiędzy wieloma innymi. Szczegóły na stronie bazyliki.

 

read more >

Long & Long Market Streets – Royal Way in Gdansk / Ulice Długa & Długi Targ – Trakt Królewski w Gdańsku
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona

The main walking trail is the Royal Route – Royal Road – consisting of Długa and Długiego Targ streets. The beautiful facades of historic buildings, the Neptune Fountain, the Fahrenhait Thermometer, the Main Town Hall, Artus Court, Uphagen House, the Green Gate at one end and the Highland Gate at the other and the Golden Gate in between, the variety of restaurants, shops and galleries attracts every visitor.

Główny szlak pieszy to Trakt Królewski – Droga Królewska – złożony z ulic Długiej i Długiego Targu. Przepiękne fasady zabytkowych budynków, Fontanna Neptuna, Termometr Fahrenhaita, Ratusz Głównego Miasta, Dwór Artusa, Dom Uphagena, Zielona Brama na jednym końcu i Brama Wyżynna na drugim a Złota Brama pomiędzy, różnorodność restauracji, sklepów i galerii przyciąga każdego odwiedzającego.

read more >

Lighthouse in Sopot / Latarnia Morska w Sopocie
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona

A winding stairs lead to the top 39 meters high lighthouse built in 1903-1904 where you can see the beautiful panorama of the Tri-City. 

Opening times: Jan, Feb, Oct, Nov, Dec 10:00-16:00  Mar, Apr 10:00-18:00      May 10:00-20:00  Jun, Jul, Aug, Sep 9:00-21:00

Kręte schody prowadzą do 39-metrowej latarni morskiej zbudowanej w latach 1903-1904, z której można podziwiać piękną panoramę Trójmiasta.

read more >

Olivia Star Observation Deck in Gdansk / Olivia Star Platforma Widokowa w Gdańsku
ikona
 

From 130 meters above the ground on the 32nd floor, you can enjoy a beautiful panorama from the observation deck of the Olivia Star building. This tallest building in Gdańsk is 156 meters high, with towers 180 meters and offers a magnificent view of the Tri-City and the Bay of Gdańsk.

Open daily / Otwarte codziennie 10:00 – 22:00 ( 21:00 last entry ). Paid admission / Wstęp płatny

Ze 130 metrów nad ziemią na 32 piętrze można podziwiać piękną panoramę z tarasu widokowego budynku Olivia Star. Ten najwyższy gdański budynek ma 156 metrów wysokości, z wieżami 180 metrów i rozciąga się z niego wspaniały widok na Trójmiasto i Zatokę Gdańską.

read more >

Vieving Terrace and Brine Water Drinking Room in Sopot / Taras Widokowy i Pijalnia Wody Solankowej w Sopocie
ikona
ikona
ikona
ikona

On the third floor, which is accessed by an external lift, you can try brine water extracted from a depth of 800 meters. You can have a drink, coffee and cake while admiring the beautiful view of the Gdańsk Bay, gain knowledge at the information desk, as well as buy a souvenirs.

Na trzecim piętrze, do którego prowadzi winda zewnętrzna, można spróbować wody solankowej wydobywanej z głębokości 800 metrów. Możesz wypić drinka, kawę i ciasto podziwiając piękny widok na Zatokę Gdańską, zdobyć wiedzę w punkcie informacyjnym oraz kupić pamiątki.

read more >

Monte Cassino Street „Monciak” in Sopot / Ulica Bohaterów Monte Cassino „Monciak” w Sopocie
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona

The main, most popular walking street, leading from the upper part of the city to the pier and the beach.

Główna, najpopularniejsza ulica spacerowa, prowadząca z górnej części miasta do molo i plaży.

 

 

read more >

Malbork Castle / Zamek w Malborku

The Greatest Brick Castle in the World

Teutonic Order Knights built the castle from 1280 to the middle of XV century and it became their headquarter. This is spectacular example of brick architecture in medieval times. Walking thru unique, vaulted interiors and exteriors gives you a chance to feel atmosphere of the old times.

Największy Murowany Zamek na Świecie

Zamek budowany był przez Zakon Krzyżacki od 1280 do połowy XV wieku i stał się ich siedzibą. To spektakularny przykład architektury ceglanej w średniowiecza. Spacery po wyjątkowych wnętrzach i wokół dają szansę poczuć atmosferę dawnych czasów.

 

read more >

Stutthof Former German’s Concentration Camp / Stutthof były Niemiecki Obóz Koncentracyjny

It can  not be called attraction.
This is one of humanity’s greatest shame.  First Concentration Camp built in Poland by German’s during Second World War.

Nie można tego nazwać atrakcją.                                                                            To jeden z największych powodów do wstydu dla ludzkości. Pierwszy obóz koncentracyjny zbudowany w Polsce przez Niemców podczas II wojny światowej.

read more >

Frombork – Cathedral Complex & Nicholaus Copernicus Museum / Frombork – Zespół Katedralny i Muzeum Mikołaja Kopernika

read more >

Hel Peninsula / Półwysep Helski

read more >

Leba’s Dune / Wydmy w Łebie

read more >

Shipyard Gate & BHP Hall in Gdańsk / Brama Stoczni & Sala BHP W Gdańsku
ikona
ikona

The Place Where the Fall of Communism Began / Miejsce rozpoczęcia upadku komunizmu

This is where the overthrow of communism in East Europe and Polish non-violent road to real freedom and independence began. Very important place in Polish history, where the trade union Solidarity – Solidarność – under the leadership of Lech Wałęsa was established. The BHP Hall is a historic building on the premises of the Gdańsk Shipyard in which the August Agreements concluded in 1980 between the communist government and the strikers were signed. Next to it is the Monument to the Fallen Shipyard Workers and European Solidarity Center ( ECS ).

BHP Hall open daily / Sala BHP otwarta codziennie 10:00 – 18:00

W tym miejscu rozpoczęło się obalenie komunizmu w Europie Wschodniej i polska pokojowa droga do prawdziwej wolności i niepodległości. Bardzo ważne miejsce w polskiej historii, w którym powstał związek zawodowy Solidarność – Solidarność – pod przewodnictwem Lecha Wałęsy. Sala BHP to zabytkowy budynek na terenie Stoczni Gdańskiej w którym doszło do podpisania porozumień sierpniowych w 1980 roku zawartych pomiędzy komunistycznym rządem a strajkującymi. Obok znajduje się Pomnik Poległych Stoczniowców i Europejskie Centrum Solidarności ( ECS ).

.

read more >

Aquarium in Gdynia / Akwarium Gdyńskie
ikona

Located in the city center, Aquarium is a place where you can see amazing species of sea life.

Położone w centrum miasta akwarium to miejsce, w którym można zobaczyć niesamowite gatunki morskich stworzeń.

Opening hours / Godziny otwarcia:                                                                                                       

1.04 to 31.05     9:00 – 19:00                                                                                     

1.06 to 31.06     9:00 – 20:00                                                                                     

1.07 to 31.08     9:00 – 21:00                                                                                     

1.09 to 30.09     9:00 – 17:00                                                                                       

1.10 to 31.03   10:00 – 17:00

 

read more >

The Last Judgment by Hans Memling / Sąd Ostateczny Hansa Memlinga

The triptych of the Last Judgment by Hans Memling, created in the years 1467-1471, belongs to the most eminent works on this subject. The work is in the National Museum in Gdańsk.

Tryptyk Sądu Ostatecznego autorstwa Hansa Memlinga, powstały w latach 1467-1471, należy do najznamienitszych dzieł poruszających ten temat. Dzieło znajduje się w Muzeum Narodowym w Gdańsku.

read more >

Mariacka Street in Gdańsk / Ulica Mariacka w Gdańsku
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona

Gdańsk’s most beautiful street, Mariacka, connects St.Mary’s Church with Motlawa River. Beautiful fascades of ornate houses, stone porches with its famous gargoyles and cobblestoned street surface, create an unique climate especially in the evening. The street is the home of Amber Jewellery shops and vibrant bars. A place you should not miss when travelling to Gdańsk.

Najpiękniejsza ulica Gdańska, Mariacka, łączy kościół św. Marii z Motławą. Piękne fasady ozdobnych domów, kamienne werandy ze słynnymi gargulcami i brukowaną ulicę tworzą wyjątkowy klimat, szczególnie wieczorem. Na ulicy znajdują się sklepy z biżuterią z bursztynem i tętniące życiem bary. Miejsce, którego nie możesz pominąć podczas podróży do Gdańska.

 
 
 

read more >

info@traveltogdansk.com

+48 501 069 719