Menu

Gdańsk

1000-old Gdańsk Main Town / Główne Miasto 1000-letniego Gdańska
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona

The Main Town, from the mid-fourteenth century, often called the Old Town, is a part of the city center of Gdańsk in which the most important and the most representative buildings and places of the city are located. The year 997 is assumed as the beginning of the city of Gdańsk, so its history is over 1000 years.

Główne Miasto pochodzące z połowy XIV wieku, nazywane często Starym Miastem, to część śródmieścia Gdańska w której znajdują się najważniejsze i najbardziej reprezentacyjne budynki i miejsca miasta. Jako początek dziejów miasta Gdańsk przyjmuje się rok 997 tak więc jego historia to ponad 1000 lat.

read more >

St. Mary’s Church in Gdańsk – Basilica Mariacka / Bazylika Mariacka w Gdańsku

The biggest brick temple in the world, finished in XV century after 150 years of construction. This late gothic architecture pearl is called the Crone of Gdańsk. Over 105 meters long and 66 meters wide, 30 meters high inside with 82 meters high tower. Big numbers of famous monuments, dated even 15th century, 400 tombstones on the floor and 31 chapels you may find inside. Admission free.
For opening times and other details and latests news visit website and choose the language on top-right corner:   visit website 

Największa ceglana świątynia na świecie, ukończona w XV wieku po 150 latach budowy. Ta późno gotycka perła architektury nazywa się Koroną Gdańską. Ponad 105 metrów długości i 66 metrów szerokości, 30 metrów wysokości z 82 metrową wieżą. Ogromna liczba słynnych zabytków, datowanych nawet na XV wiek, 400 nagrobków na podłodze i 31 kaplic, które można znaleźć w środku. Wstęp wolny. Aby zapoznać się z godzinami otwarcia oraz innymi szczegółami i aktualnościami odwiedź link powyżej.

read more >

Viewing platform on St. Mary’s Church Tower in Gdańsk / Platforma widokowa na wieży Bazyliki Mariackiej w Gdańsku

Only (!) 409 stairs lead to the top of the Tower, where you have an unforgettable experience. A narrow spiral staircase at the beginning, followed by a wider staircase, attached to the inside of the tower walls, leads around the large hanging bells to the top. When you get there, you’ll enjoy the amazing 360-degree view of Gdańsk and the vast surroundings. The entrance is inside the church. Paid admission. For opening times and other details visit:   visit website

Tylko (!) 409 schodów prowadzi na szczyt Wieży, gdzie masz niezapomniane wrażenia. Wąskie spiralne schody na początku, a następnie szersze schody, przymocowane do wewnętrznej strony ścian wieży, prowadzą wokół wielkich wiszących dzwonów na szczyt. Gdy dotrzesz tam, cieszył cię będzie niesamowity 360-stopniowy widok Gdańska i rozległej okolicy. Wejście znajduje się we wnętrzu kościoła. Płatny wstęp.

read more >

Astronomical Clock of St. Mary’s Church in Gdańsk / Zegar Astronomiczny w Bazylice Mariackiej w Gdańsku

This enormous, 500 years old, 14 meters high masterpiece, shows current time, day, month, lunar phase, the positions of the sun and moon in relation to the Zodiac and even callendar of the Saints. Figures of Adam and Eve rings the bell at every full hours. On the top of this wooden masterpiece, everyday at noon appears procession, that features Adam and Eve alongside with Three Kings, the Apostels and Death. You may try to probe its secrets and discover an curious legend.

To ogromne, 500-letnie arcydzieło o wysokości 14 metrów, pokazuje aktualny czas, dzień, miesiąc, fazę księżycową, pozycje słońca i księżyca względem Zodiaku, a nawet kalendarza Świętych. Postacie Adama i Ewy dzwonią dzwonkiem o każdej pełnej godzinie. Na szczycie tego drewnianego arcydzieła codziennie w południe pojawia się procesja z udziałem Adama i Ewy wraz z Trzema Królami, Apostołami i Śmiercią. Możesz spróbować zbadać jego tajemnice i odkryć ciekawą legendę.

read more >

St. Mary’s Church Donation-Star / Gwiazdy – Cegiełki w Bazylice Mariackiej

You may become a Donor and sponsor a Donation-Star  to suport Basilica. Dedicated star will be installed on the vault among many others. Details on the Basilica’s website.

Możesz zostać sponsorem bazyliki i zakupić gwiazdkę aby wesprzeć bazylikę. Dedykowana gwiazda zostanie zainstalowana na sklepieniu pomiędzy wieloma innymi. Szczegóły na stronie bazyliki.

 

read more >

Long & Long Market Streets – Royal Way in Gdansk / Ulice Długa & Długi Targ – Trakt Królewski w Gdańsku
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona

The main walking trail is the Royal Route – Royal Road – consisting of Długa and Długiego Targ streets. The beautiful facades of historic buildings, the Neptune Fountain, the Fahrenhait Thermometer, the Main Town Hall, Artus Court, Uphagen House, the Green Gate at one end and the Highland Gate at the other and the Golden Gate in between, the variety of restaurants, shops and galleries attracts every visitor.

Główny szlak pieszy to Trakt Królewski – Droga Królewska – złożony z ulic Długiej i Długiego Targu. Przepiękne fasady zabytkowych budynków, Fontanna Neptuna, Termometr Fahrenhaita, Ratusz Głównego Miasta, Dwór Artusa, Dom Uphagena, Zielona Brama na jednym końcu i Brama Wyżynna na drugim a Złota Brama pomiędzy, różnorodność restauracji, sklepów i galerii przyciąga każdego odwiedzającego.

read more >

Olivia Star Observation Deck in Gdansk / Olivia Star Platforma Widokowa w Gdańsku
ikona
 

From 130 meters above the ground on the 32nd floor, you can enjoy a beautiful panorama from the observation deck of the Olivia Star building. This tallest building in Gdańsk is 156 meters high, with towers 180 meters and offers a magnificent view of the Tri-City and the Bay of Gdańsk.

Open daily / Otwarte codziennie 10:00 – 22:00 ( 21:00 last entry ). Paid admission / Wstęp płatny

Ze 130 metrów nad ziemią na 32 piętrze można podziwiać piękną panoramę z tarasu widokowego budynku Olivia Star. Ten najwyższy gdański budynek ma 156 metrów wysokości, z wieżami 180 metrów i rozciąga się z niego wspaniały widok na Trójmiasto i Zatokę Gdańską.

read more >

Shipyard Gate & BHP Hall in Gdańsk / Brama Stoczni & Sala BHP W Gdańsku
ikona
ikona

The Place Where the Fall of Communism Began / Miejsce rozpoczęcia upadku komunizmu

This is where the overthrow of communism in East Europe and Polish non-violent road to real freedom and independence began. Very important place in Polish history, where the trade union Solidarity – Solidarność – under the leadership of Lech Wałęsa was established. The BHP Hall is a historic building on the premises of the Gdańsk Shipyard in which the August Agreements concluded in 1980 between the communist government and the strikers were signed. Next to it is the Monument to the Fallen Shipyard Workers and European Solidarity Center ( ECS ).

BHP Hall open daily / Sala BHP otwarta codziennie 10:00 – 18:00

W tym miejscu rozpoczęło się obalenie komunizmu w Europie Wschodniej i polska pokojowa droga do prawdziwej wolności i niepodległości. Bardzo ważne miejsce w polskiej historii, w którym powstał związek zawodowy Solidarność – Solidarność – pod przewodnictwem Lecha Wałęsy. Sala BHP to zabytkowy budynek na terenie Stoczni Gdańskiej w którym doszło do podpisania porozumień sierpniowych w 1980 roku zawartych pomiędzy komunistycznym rządem a strajkującymi. Obok znajduje się Pomnik Poległych Stoczniowców i Europejskie Centrum Solidarności ( ECS ).

.

read more >

The Last Judgment by Hans Memling / Sąd Ostateczny Hansa Memlinga

The triptych of the Last Judgment by Hans Memling, created in the years 1467-1471, belongs to the most eminent works on this subject. The work is in the National Museum in Gdańsk.

Tryptyk Sądu Ostatecznego autorstwa Hansa Memlinga, powstały w latach 1467-1471, należy do najznamienitszych dzieł poruszających ten temat. Dzieło znajduje się w Muzeum Narodowym w Gdańsku.

read more >

Mariacka Street in Gdańsk / Ulica Mariacka w Gdańsku
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona

Gdańsk’s most beautiful street, Mariacka, connects St.Mary’s Church with Motlawa River. Beautiful fascades of ornate houses, stone porches with its famous gargoyles and cobblestoned street surface, create an unique climate especially in the evening. The street is the home of Amber Jewellery shops and vibrant bars. A place you should not miss when travelling to Gdańsk.

Najpiękniejsza ulica Gdańska, Mariacka, łączy kościół św. Marii z Motławą. Piękne fasady ozdobnych domów, kamienne werandy ze słynnymi gargulcami i brukowaną ulicę tworzą wyjątkowy klimat, szczególnie wieczorem. Na ulicy znajdują się sklepy z biżuterią z bursztynem i tętniące życiem bary. Miejsce, którego nie możesz pominąć podczas podróży do Gdańska.

 
 
 

read more >

Ferris Wheel in Gdańsk / Koło Widokowe w Gdańsku

You can admire the magnificent panorama of Gdansk from the 50-meter Ferris wheel. The AMBER SKY observation wheel gives you great opportunity to see the new city landscape.

Opening hours: Mo-Th 11:00 – 22:00, Fr 11:00 – 0:00, Sa 10:00 – 0:00, Su 10:00 – 22:00

Wspaniałą panoramę Gdańska można podziwiać z 50-metrowego diabelskiego młyna. Koło widokowe AMBER SKY oferuje wspaniałą możliwość zobaczenia nowego krajobrazu miasta.

Godziny otwarcia: Po-Cz 11:00 – 22:00, Pt 11:00 – 0:00, So 10:00 – 0:00, Ni 10:00 – 22:00

read more >

Archeological Museum Viewing Point in Gdańsk / Punkt Widokowy w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku
ikona
ikona
ikona
ikona

From the top of the 30-meter tower, which is reached by 142 stairs, offers a panorama of the City Center.

Ze szczytu ponad 30 metrowej wieży, na którą prowadzą 142 schody, roztacza się panorama Śródmieścia.

read more >

Main Town Hall in Gdańsk/ Ratusz Głównego Miasta w Gdańsku

Spectacular Gothic-Renaissance architecture sample build in XV and XVI century, use to be the seat of local authorities, housing Gdańsk History Museum now.

Opening times:
Mo closed,  Tu 10-13,  We,Fr,Sa 10-16,  Th 10-18,  Su 11-16

Przykład spektakularnej gotycko-renesansowej architektury zbudowany w XV i XVI wieku. Niegdyś siedziba władz lokalnych, w której obecnie mieści się Muzeum Historii Gdańska.

Godziny otwarcia:
Po zamknięte,  Wt 10:00-13:00,  Śr, Pt, So 10:00-16:00,  Cz 10:00-18:00,  Ni 11:00-16:00

 
 

 

read more >

Main Town Hall Viewing Gallery in Gdańsk / Platforma Widokowa w Ratuszu Głównego Miasta w Gdańsku

The tower of the Main Town Hall offers a magnificent view of the city and its monuments from a new perspective, from a terrace located 50 meters above the ground. The entrance is in the museum inside.

Opening times: Mo closed, Tu 10-13, We,Fr,Sa 10-16, Th 10-18, Su 11-16

Wieża Ratusza Głównego Miasta oferuje wspaniały widok na miasto i jego zabytki z nowej perspektywy, z tarasu znajdującego się 50 metrów nad ziemią. Wejście znajduje się w muzeum znajdującym się w środku.

Godziny otwarcia: Po zamknięte, Wt 10-13, Śr,Pt,So 10-16, Cz 10-18, Ni 11-16

 

read more >

Neptune’s Fountain in Gdańsk / Fontanna Neptuna w Gdańsku

Made of bronze in the 16th century, the statue of the sea god Neptune became a fountain in the 17th century and is a symbol of Gdańsk. It is located in the central point of the Main City.

Wykonany z brązu w XVI wieku posąg boga morza Neptuna, stał się fontanną w XVII wieku i jest symbolem Gdańska. Znajduje się w centralnym punkcie Głównego Miasta.

read more >

Artus Court in Gdańsk / Dwór Artusa w Gdańsku

One of the most representative, impressive mansion, first dated in XIV century, served as a meeting place for wealthy merchants, a center of social life and then a stock exchange. Full of historical artifacts, currently performing the representative functions of the city is also available to visitors as a museum.

Opening times: Mo closed, Tu 10-13, We, Fr, Sa 10-16, Th 10-18, Su 11-16
Closed for visitors during city administration celebrations and events.

Jedna z najbardziej reprezentacyjnych, imponujących rezydencji, datowana po raz pierwszy w XIV wieku, służyła jako miejsce spotkań bogatych kupców, centrum życia społecznego, a następnie giełda papierów wartościowych. Pełna historycznych artefaktów, obecnie pełniąca funkcje reprezentacyjne miasta, jest również dostępna dla zwiedzających jako muzeum.

Godziny otwarcia: Po zamknięte, Wt 10-13, Śr,Pt,So 10-16, Cz 10-18, Ni 11-16 Zamknięte dla zwiedzających podczas uroczystości i wydarzeń miejskich.

 
 

 

 

read more >

Tiled Stove in the Artus Court in Gdańsk / Piec Kaflowy w Dworze Artusa w Gdańsku

It might be most awesome and biggest tiled heating stove on the world. Dating to XVI century, almost 11 meters high, it’s made of over 500 individual adornment tiles.

To może być najbardziej niesamowity i największy piec kaflowy na świecie. Pochodzi z XVI wieku, ma prawie 11 metrów wysokości, jest wykonany z ponad 500 pojedynczych płytek ozdobnych.

read more >

„Długie Pobrzeże” Promenade in Gdańsk / „Długie Pobrzeże” w Gdańsku
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona

Motława River Promenade „Długie Pobrzeże” is undoubtedly one of the top highlights in Gdańsk. Walking by the calm water next to galleries, jewelry shops and restaurants, you can feel the unusual atmosphere of this wonderful city.

Promenada „Długie Pobrzeże” nad Motławą to bez wątpienia jedna z najważniejszych atrakcji Gdańska. Spacerując nad spokojną wodą obok galerii, sklepów jubilerskich i restauracji, możesz poczuć niezwykłą atmosferę tego cudownego miasta.

 

read more >

The Crane in Gdansk / Żuraw w Gdańsku

It is one of the main symbols of Gdańsk. Made in XV century was a biggest medieval port crane used for loading and discharging and to put up masts on the ships. People walking inside two, 6 meters diameter wooden treadmills, put it into motion. Visiting inside do not forget to have a look outside for amazing River Motława view.  

Jest to jeden z głównych symboli Gdańska. Wykonany w XV wieku był największym średniowiecznym dźwigiem portowym używanym do załadunku i rozładunku oraz do ustawiania masztów na statkach. Napędzali go ludzie chodzący wewnątrz dwóch drewnianych kół o średnicy 6 metrów. Zwiedzając wnętrze nie zapomnij spojrzeć na zewnątrz, aby zobaczyć niesamowity widok na Motławę.

read more >

Fahrenheit’s Thermometer in Gdańsk / Termometr Fahrenheit’a w Gdańsku

Daniel Gabriel Fahrenheit, developer of the Fahrenheit scale, was born and grew up in XVII century in Gdańsk on Ogarna 95 Street. His Meteorological Column stays in the center of the city.

Daniel Gabriel Fahrenheit, twórca skali Fahrenheita, urodził się i dorastał w XVII wieku w Gdańsku przy ulicy Ogarnej 95. Jego kolumna meteorologiczna wystawiona jest w centrum miasta.

read more >

info@traveltogdansk.com

+48 501 069 719